Blue Flower

Wykaz wybranych publikacji naukowych

Kowalczyk T., Pływaczyk A. 2007: Wpływ sposobu eksploatacji budowli piętrzących na efekty nawodnienia podsiąkowego zalesionych użytków rolnych. ZPPNR PAN nr 519, Warszawa, s. 145-152.

Kowalczyk T., Orzepowski W., Pęczkowski G. 2008: Ocena możliwości rewaloryzacji systemu wodno-melioracyjnego na terenie Arboretum w Pawłowicach. ZPPNR PAN nr 528, Warszawa, s. 231-236.

Kowalczyk T., Pływaczyk A., Orzepowski W. 2010: Wpływ systemu wodno-melioracyjnego na wahania zwierciadła wody gruntowej na zalesionych użytkach rolnych.  ZPPNR PAN nr 548 cz. II, Warszawa, s. 339-345.

Kowalczyk T., Orzepowski W., Jawecki B, Pęczkowski G. 2010: Ocena gospodarki wodnej profili glebowych na terenie Arboretum w Pawłowicach. ZPPNR PAN nr 548 cz. II, Warszawa, s. 317-325.

Kowalczyk T., Orzepowski W., Pokładek R. 2010: Kształtowanie się głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej na obszarze Parku Szczytnickiego we Wrocławiu. ZPPNR PAN nr 548 cz. II, Warszawa, s. 327-338.

Kowalczyk T. 2010: Ocena możliwości zwiększenia retencji na zalesionych gruntach porolnych na przykładzie zlewni Ługowinki. WMiŁ nr 3/2010, s. 114-117.

Kowalczyk T., Pokładek R., Orzepowski W., Jawecki B. 2012: Kształtowanie się stosunków wodnych na zalesionych gruntach porolnych we Wrocławiu w okresach mokrych. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, IMUZ - Falenty, s. 139-148.

Kowalczyk T., Pokładek R., Orzepowski W., Pływaczyk A.: Techniczne możliwości kształtowania zasobów retencji w małych zlewniach nizinnych. – Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 12 (3) 2013, s. 63–72.

Orzepowski W., Pulikowski K., Paruch A., Kowalczyk T., Pokładek R.: “Quantitative and qualitative assessment of agricultural water resources under climatic conditions of Silesian Lowlands (Southwest Poland)” , Agricultural Water Management Volume 138, 31 May 2014, Pages 45–54.

Orzepowski W., Kowalczyk T., Pokładek R., Pęczkowski G., Faron S. 2015: Ocena zmienności zasobów retencji glebowej w Parku Południowym we Wrocławiu. Inżynieria Ekologiczna Vol. 43, s. 160–165.

Kowalczyk T., Dąbek P., Orzepowski W., Pęczkowski G., Pokładek R., Żmuda R. 2015: Ocena wpływu zmian użytkowania gruntów na kształtowanie się warunków odpływu z lokalnej mikrozlewni w rejonie Arboretum UPWr w Pawłowicach. Inżynieria Ekologiczna Vol. 44, s. 34–39.

Kowalczyk T., Pokładek R., Gołuch P., Orzepowski W. Kowalska J. 2016: Dane przestrzenne jako narzędzie identyfikacji i inwentaryzacji urządzeń wodno-melioracyjnych – studium przypadków. WMiŁ 3/2016, s. 123-128.