Blue Flower

Wykaz wybranych opracowań projektowych i ekspertyz

Kowalczyk T., Orzepowski W. 2008: Wytyczne do projektu remontu zbiornika wodnego między ulicami Mickiewicza i Kopernika, Umowa z Zarządem Zieleni Miejskiej: Gospodarka wodna na terenie parku Szczytnickiego we Wrocławiu – część I, kierownik,

Kowalczyk T., Orzepowski W. 2008: Ocena projektu czyszczenia zbiornika wodnego na terenie Parku Szczytnickiego (odcinek otwarty od ul. Mickiewicza), wykonanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Wodnej Krzysztof Wojarnik, Umowa z Zarządem Zieleni Miejskiej: Gospodarka wodna na terenie parku Szczytnickiego we Wrocławiu – część II, 2008, kierownik,

Kowalczyk T., Orzepowski W. 2008: Koncepcja gospodarowania wodą na terenie Parku Szczytnickiego, Umowa z Zarządem Zieleni Miejskiej: Gospodarka wodna na terenie parku Szczytnickiego we Wrocławiu – część III, 2008, kierownik,

Kowalczyk. T. 2010: Ekspertyza pt. „Określenie warunków wykonania małego zbiornika wodnego na terenie zieleni otaczającym zabudowania przy ul. Armii Krajowej 3 w Sobótce pod Wrocławiem” na zlecenie firmy Eko-Trek,

Kowalczyk T., Kostrzewa S., Nyc K., Orzepowski W., Pokładek R. 2010: Ekspertyza pt. „Ustalenie przyczyn podtopienia w czerwcu i lipcu 2009 roku użytków rolnych położonych pomiędzy Siechnicami i Kotowicami nad rzeką Oławą” wykonana na zlecenie Sendero Kania Lubaszka Michalski, kierownik, Koncepcja modernizacji systemu wodno-melioracyjnego na terenie Arboretum UP w Pawłowicach, na zlecenie UPWr, 2010, kierownik,

Witka J., Kuzioro J., Kowalczyk T. 2012: Projekt budowlany: Remont fragmentu systemu melioracyjnego Arboretum UP w Pawłowicach. Stabilizacja przepływu wód cieku D1.1 w km 0+891 oraz cieku D1 w km 0+782, obr. Pawłowice – Gm. Wrocław. Biuro Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych Jan Witka, konsultant – sprawdzający.

Kowalczyk T., Pokładek R., Orzepowski W. 2014: Ocena funkcjonowania urządzeń drenarskich na działkach nr 34/5, 34/6 i 109/1 położonych w Nowoszycach koło Oleśnicy po wybudowaniu rurociągu paliwowego. Opinia na zlecenie Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

Kowalczyk T., Pokładek R., Krukowski M., Bobrowicz M. 2014: Koncepcja poprawy stosunków wodnych w rezerwacie przyrody „Uroczysko Wrzosy” – etap III, ekspertyza na zlecenie RDOŚ Wrocław.

Kowalczyk T., Pokładek R. 2014: Opinia na temat oddziaływania stosunków hydrologicznych na projektowane warianty odcinka drogi wojewódzkiej (łącznik: Błonie - Miękinia - Klęka). Opracowanie na zlecenie firmy MOSTY Józef Rabiega,

Kowalczyk T., Orzepowski W., Dworniczak Ł. 2015: Ocena stosunków wodnych i propozycje kierunków kształtowania układu wodnego Tom 1 w: Koncepcja rewaloryzacji parku i układu wodnego w obrębie zespołu zamkowego w Karłowicach (gm. Popielów, woj. Opolskie).