Blue Flower

Właściciel firmy Enviro Trim, dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, pracuje w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prowadzi badania naukowe związane głównie z problematyką melioracyjnego kształtowania zasobów wodnych terenów parkowych, leśnych i użytkowanych rolniczo. Jego dorobek naukowy obejmuje przeszło 60 publikacji i opracowań naukowych oraz ponad 40 prac niepublikowanych. Wiele jego opracowań zostało wdrożonych w praktyce. Dotyczą one między innymi gospodarki wodnej na terenach zieleni Wrocławia, w tym parków Szczytnickiego i Południowego. Aktywność badawcza dra Kowalczyka mieści się w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, a w szczególności dotyczy oceny i kształtowania zasobów wodnych terenów zadrzewionych na obszarach zabudowanych i podmiejskich. Obejmuje ona swoim zakresem m in.:

• ocenę wpływu urządzeń wodno-melioracyjnych i innych czynników na retencję glebowo-gruntową oraz warunki siedliskowo-wodne terenów zieleni wysokiej w zróżnicowanych warunkach hydrometeorologicznych,

• doskonalenie metod regulacji i zwiększenia zasobów wodnych terenów parkowych i leśnych, miedzy innymi poprzez zagospodarowanie wód opadowych odpływających z obszarów zurbanizowanych,

• określanie metod rewaloryzacji oraz poprawy eksploatacji urządzeń wodno-melioracyjnych w obrębie zabytkowych i współczesnych założeń parkowych.